Chimborazo marka kamaypi sumak yachay.

Sumak yachaykunata shinallatak   rikuykunatapashmi tawka mashikunawanmi  rurarka Chimborazo marka kamaypak wasi ukupi, ima  shina sumak mikuykunata ruranamantami yachachirka Dirección de Turismo y Cooperación Internacional yanapawan. Shinapash ishcak punllakunatami llankay tiyarka.“Chimborazo Gastronómico”,shutywan.  Shuk rikuchik pankatapash tucuy yachak mashikunaman kurka, yachaykunaka achka may sumakmi nircami mashi Luis Falconí, Director de Turismo y Cooperación Internacional apuk, tawka mashikunami  mikunata llaktakunapi suktak ayllukunaman katunkuna chaymantami paykunaman   kashna yachaykunata yanapanchik nirkami, Edison Hidrobo, tukuy shina mikuyta ruranatami  yachachirka.

Ayllukunapak Allipak