Riobamba kiti muyuntin llaktakunapi murukunata mikunkapak katunkapashmi pukuchinkuna

Chimborazo marka kamaypak shinallatak Direccion de Fomento Productivo kamaywan wankurishpa “Agricultura Familiar y Urbana” shutiwanmi Riobamba kitipi, kuska “El Pedregal” shutipi kausak ayllukunaman shinallatak yachana wasipi rikkunamanmi ima shina allí mikuita ruranata yachachichik.

Juan Pablo Cruz Chimborazo markata pushak rimarkami, llankayka ashka may allimi kan, ayllukuna ñawpakman katichun  shuktak markakunawan wankurishpa nirkami. Shinapash ishkay waranka pusak muyukunatami yanapashka, chunka murukunata pukuchichu chay yachana wasitami wiñachika. Llankanchikmi kallari punllamanta ñukanchik ayllukunawan tantalla nirkami Chimborazo markata pushkka.

Kallary kay llaki unkuy rikurishkamantami kashna shina llankaywanka shamunchik tukuy ñukanchik ayllukuna sumak mikuyta charichun Vicente Paguay punta pushakmi rimarka.

Ishkay chunka ishkay watamanta Riobamba kiti muyuntik llaktakunapi  ayllukunaman yapanashpa  shamunchik hanpishka muyukunatami kunchik

 Kimsa chunka iskun ayllukunami chunka yachana wasita charinkuna patsak yalli mashikunami yanapan.