Chimborazo marka kamayka wiwakunata hampin Guamote kitipi.

Dirección de Fomento Productivo ukupi llankak ayllukunami  yanapawan Guamote kiti llakta aillukunaman, wiwakunata hampishpa Sangay urku llakichikpi. Kay llaktakunapi hanpirkakuna Tejar Balbaneda,Tejar Herrera, Inmaculada Concepción, Tejar Cumandá Molino  Santa, Rosa de Lima, shinapash Pichka waranka wakrakunatami hampirka ashtawan alli wiwakunata ayllukuna mirachichun. Mashi Luis Padilla ayllumi markata pushakta achkata yupaycharka, llaktapi kausak ayllukunata yanapayta carashkamanta.  Mashi José Galarza, gestor social ukupi llankak willarkami, wiwakuta hampinchikmi, Chimborazo markata pushak Juan Pablo Cruz, yanapayta kushkamanta allí willaytami kunchik nirkami.